Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per e-mail.


4. Betaling

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de salon na de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en het sturen van afspraak bevestigingen en herinneringen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


8. Garantie

De salon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging & diefstal

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende specialiste. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon verzuimt met een oplossing dan wel een tegemoetkoming te komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


 13. Algemene voorwaarden trainingen

 Betaling Wanneer de factuur niet betaald word voor de aangegeven datum, vervalt jouw plekje. Bij niet op komen dagen of annulering van de training zullen kosten niet worden gerestitueerd. Uw diploma word enkel en alleen uitgegeven, nadat de tweede trainingsdag voldoende is afgesloten. Al het recht tot beslissen ligt bij de trainster, hierover word niet onderhandeld. Kortingen Voor iedere gecertificeerd Beau d’or stylist geldt een korting van 25% in onze webshop. Heb je een ander diploma? Stuur hem op naar ons per e-mail en wij kennen een korting van 20% toe. Ben je groot afnemer? Vraag per e-mail naar de mogelijkheden.


14. Algemene voorwaarden webshop

Ideal

Makkelijk en vertrouwd betalen met internetbankieren via een beveiligde beheeromgeving.


Bestellen

U klikt op de producten die u wilt bestellen. Deze komen automatisch in uw winkelwagen terecht. Als uw bestelling compleet is klikt u uw winkelwagen aan en u krijgt een aantal betaalopties.


Klachten

Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.


Levertijden

Zodra uw betaling door ons ontvangen is versturen wij de bestelde producten binnen 1 à 5 werkdagen. Het kan voorkomen dat wij een product niet op voorraad hebben, als dit zo is wordt u door ons op de hoogte gebracht. En wordt u bestelling zo spoedig mogelijk naar u toe verzonden. De verwachte levertijd is dan 4 à 10 werkdagen.


 Privacy Statement

 Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd. Retourneren Wij kunnen binnen 10 dagen na aankoop producten retour nemen mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. De verzendkosten voor een retour zijn voor eigen rekening. Zodra de retouren in goede staat door ons ontvangen zijn zullen wij u crediteren. Het retouradres is Beau d’or Heilig hartplein 6 5462 EA Veghel


Verzendkosten

De verzendkosten bedragen € 6,75 (Nederland). Wij verzenden GRATIS indien uw bestelling tenminste € 100.00 bedraagt.