Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per e-mail.


4. Betaling

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de salon na de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en het sturen van afspraak bevestigingen en herinneringen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.


8. Garantie

De salon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging & diefstal

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling die je hebt ontvangen of er is schade ontstaan als gevolg van de behandeling die je hebt gehad. Deze klacht moet zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Beau d'or. In alle gevallen zal deze reageren binnen vijf werkdagen en met jou samen tot een passende oplossing proberen te komen.
In Nederland is er de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) waar zzp’ers werkzaam in de medische branche aan moeten voldoen.
Zo voldoen wij ook aan deze wetgeving en zijn wij aangesloten bij Zorg voor ZZP-ers. Mocht jij er dus na alle redelijkheid niet uitkomen met ons, dan hebben wij altijd een plek voorzien waar jij heen kan gaan.
Wij hebben een document opgesteld waarin we de procedure hebben beschreven voor het in behandeling nemen van een klacht. Deze mag je bij ons opvragen indien nodig, via tamara@beaudor.nl.


11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.